สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการคัดเลือก EdPEx200 รุ่นที่ 8 ระดับคณะ จัดโดย สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 6 หน่วยงาน และระดับคณะ(สำนักวิชา) 88 หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งในระดับคณะ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อที่ 20 มกราคม 2564 สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีมติเห็นชอบประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 หน่วยงาน ดังนี้

ที่มา: https://bit.ly/2KKHJZ3

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 745 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ