รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
มูลค่าทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  4. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหรือสาขาวิชาที่ขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
  5. นักศึกษาและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานนี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระยะเวลาในการรับสมัคร 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
ใบสมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

 |   |  2207 ครั้ง