ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บน้ำยาห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Kittiyakan Khamsingnog | อ่านข่าวทั้งหมด 396 ครั้ง