มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 171 ของโลก จาก UI GreenMetric World University Ranking

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 171 ของโลกจากผลการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking ประจำปี 2020 มีคะแนนรวม 7,000 คะแนน การจัดอันดับพิจารณาจากผลการดำเนินการใน 6 ด้านได้แก่ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาด้านความยั่งยืน โดย Wageningen University & Research เป็นอันดับ 1 ในปีนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI GreenMetric World University Ranking ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 จนถึงปีล่าสุด โดยมีจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งจากในประเทศไทยและในต่างประเทศเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจาก 280 แห่งเป็น 912 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยทั้งหมด 37 แห่งเข้าร่วมในปีนี้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอันดับที่ 62 สูงที่สุดในประเทศไทย ได้รับคะแนน 7,875 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนใน 6 ด้านระหว่างปีค.ศ. 2019 และ 2020 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพบว่าผลการประเมินในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นใน 4 ด้านได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาด้านความยั่งยืน

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/

 |   |  MFU Rankings