รับสมัครทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี  มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้

การรับสมัคร 

  • นักเรียนกรอกแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยให้นำส่งที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
  • โรงเรียนรวบรวมแบบคำขอทุนการศึกษา พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด  ภายในวันที่ 29  มกราคม  2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สุขศิริ  ขัตติยะ
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053 916186 , 053 916187  , 085 8634957

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

  1. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
  2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 |   |  3264 ครั้ง