นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพจัดนิทรรศการ “SENIOR LIFE PROJECT EXHIBITION”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  จากการบูรณาการ 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาอนามัยชุมชน วิชาบริหารสาธารณสุข วิชาการวิจัยทางสาธารณสุข และ วิชาการจัดการสารสนเทศด้านสาธารณสุข ในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ สามารถนำแนวทางการบริหารไปพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็งและสุขภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มาร่วมให้กำลังใจกับนักศึกษา

นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นตามแผนการศึกษาประจำปี 2563 ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสุขภาพให้กับชุมชนและนักศึกษา ได้ศึกษาโดยการลงพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ขัวแคร่ หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หมู่ที่ 4 บ้านสันติ หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่ และหมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง

งานจัดแสดงระหว่าง วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร M Square โซน E-park ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 549 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ