รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขยันและอดทน
  4. ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/ภาษาจีนธุรกิจ
  5. มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับ B ขึ้นไป (ทุกภาคการศึกษา)
  6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
  7. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
ใบสมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

 |   |  1654 ครั้ง