รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
  • เป็นนักศึกษา มฟล. และเป็นผู้ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ก่อนส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  • ในขณะที่ขอพิจารณาให้ได้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 • จำนวนเงินทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท จำนวน 10 ทุน
 • กำหนดการรับสมัคร
  • นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 053 916186
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด : ใบสมัครขอรับทุน

 |   |  4287 ครั้ง