มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ MFU NEXT Normal พร้อมเปิดตัวเกม MFU Valley

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ MFU Next Normal ในธีม “Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวข้อหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และมีหัวข้อย่อยการจัดงาน คือ “Bio-Circular-Green (BCG) Economy”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมออนไลน์ จากสำนักวิชาและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งของข้อมูลและเพื่อเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงประเทศชาติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และได้เห็นความก้าวหน้า การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งมั่นจะเป็นที่พึ่ง ทางปัญญาของสังคม

ภายในงานมีการจัด MFU Talk หัวข้อ “มฟล. กับงานวิจัยที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก” โดยอาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  หัวข้อ การค้นพบเห็ดหูหนูชนิดใหม่ของโลก และ นางสาววาสนา  จินะธรรม นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การค้นพบการค้นพบโปรโตซัวชนิดใหม่ และการเสวนาหัวข้อ “รู้ทันอนาคต เปิดโลก BCG (BCG for Future)” ผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์หัวหน้าศูนย์วิจัย Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) ผู้ขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Zero ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มฟล.

โดยในปีนี้ได้มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบเกมออนไลน์ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พัฒนาเกมโดยายพลวัต ดีอันกอง ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ CEO บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ผู้พัฒนาเกม Artheland ทำงานร่วมกันกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละสำนักวิชา ผู้เล่นเกมจะต้องทำภารกิจผ่านด่านต่างๆ เพื่อสะสมคะแนนและจะมีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โดยภายในเดือนพฤศจิกายนจะมีการเปิดตัววอลลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีด่านต่างๆ ให้ผู้เล่นได้พิชิตถึง 20 ด่าน ซึ่งผู้ที่เข้าเล่นเกมจะได้รับความรู้จากเกมด่านต่างๆ เกมเหมาะสำหรับนักเรียนและเยาวชนเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของเกมได้ที่ https://sci2020.mfu.ac.th

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  |  750 ครั้ง