MFii จัดอบรมการออกแบบเครื่องหมายการค้าและแนวโน้มของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดการอบรมเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร การออกแบบเครื่องหมายการค้าและแนวโน้มของธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ (TDT (Trademark Design & Trends) for Entrepreneur) ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลอยนภา จุลกสิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความเข้าใจในเรื่อง เครื่องหมายการค้าและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวโน้มของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวางแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจในอนาคต

ที่มา: MFii

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  751 ครั้ง