ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มฟล. ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มฟล. นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มฟล.ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว  ดังรายชื่อตามประกาศ

     ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถตอบรับการรับทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/HsPM443z5kd9J7bu5

 |   |  2435 ครั้ง