ทีมวิจัย มฟล. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายฯ" ณ ไร่เชิญตะวัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ  ผศ.ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง และ อาจารย์ ดร.ภรณี  แก้วบวร ทีมวิจัยจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการวิจัย "การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม" โดยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยได้อาราธนาพระเมธีวชิโรดม แสดงสัมโมทนียกถา หัวข้อ “เชียงรายเมืองคุณธรรม” และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แลไปข้างหน้ากับเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม จังหวัดเชียงราย”  โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้นำเครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เพื่อออกแบบประสบการณ์ สรุป และสร้างเป็นโมเดลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 755 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์