มฟล. เชิญชมสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจ มฟล.” 16 คลิป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และสำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจ มฟล.”

     ได้รับการเปิดเผยจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ว่า ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคมหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและลงพื้นที่จริง แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ที่ไม่ปกติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  และปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปโดยตรง ทั้งในเรื่องของสุขภาพ การประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อยังคงปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจึงร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยปรับเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม จากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  และปัญหาหมอกควัน โดยการจัดทำคลิปออนไลน์ จำนวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย
    
สำนักวิชาการจัดการ
1. การทำสังขยาสี่แบบเพื่อการขายแบบออนไลน์
2. การทำเครื่องดื่มม็อกเทลเพื่อประกอบธุรกิจ
3. การทำเครื่องดื่มกาแฟเพื่อประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
4. การทำขนมสุขภาพเพื่อการขายแบบออนไลน์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.การผลิตแยมผลไม้ด้วยตู้อบไมโครเวฟ

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
6. เมนู“อิ่ม อร่อย"บำรุงร่างกายเสริมภูมิต้านทาน
7. ปรับตัวสู่ New Normal สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก(ษาสุขภาพ)
8. แนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยตำรับยา"เหลียนฮวาชิงเวินเจียวหนัง"
9. ตรีผลา 3 ผลไม้มหัศจรรย์ ต้ายภัยโควิด-19

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
10. ทันตกรรมวิถีใหม่หลังโควิด-19

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11. รอบรู้เรื่องสุขภาพทุกช่วงวัย ต้านภัย COVID-19

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12. COVID-19: ไวรัส - ภูมิคุ้มกัน - วัคซีน - หน้ากากอนามัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. COVID-19 Protection is the best

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
14. การจัดทำสื่อให้ความรู้ “ฐานชีวิตใหม่” (new normal) แก่กลุ่มชาติพันธุ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. การใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น                    

สำนักวิชาจีนวิทยา
16. 会呼吸的痛 ลมหายใจที่เจ็บปวด

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปได้ทาง
เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : https://cas.mfu.ac.th
YouTube Channel : CAS MFU
Facebook : https://www.facebook.com/casmfu

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

  • 1075 ครั้ง