มฟล.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมหารือเกษตรอินทรีย์ยุค New Normal

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมประชุมหารือ “แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงรายในยุค New Normal” โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ และรับฟังสรุปผลการทำงานร่วมกันของภาคีเกษตรอินทรีย์หลัง MOU ความร่วมมือการพัฒนาวนเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงราย ผลการสร้างรูปธรรมบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบ การผลักดัน Organic HUB ระดับจังหวัด และระดับชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยุค New Normal รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงรายด้วย Organic Innovation และเชื่อมโยงกับกลไกการทำงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้ได้ อีกทั้งในแต่ละปียังจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามที่นำเสนอ แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็จะยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ที่มา: สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 780 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม