มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สร้างกล้า สร้างพันธ์ุ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "สร้างกล้า สร้างพันธุ์" ในโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) และวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์จากพรรณไม้พื้นถิ่นที่พบภายในพื้นที่ปกปักดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิเช่น ซ้อ ปันแถ แคหัวหมู แคบิด แคทราย ทองหลางน้ำ ทองเดือนห้า คอแลน สมอพิเภก โพบาย เป็นต้น มาเพาะขยายพันธุ์เพื่อปลูกคืนถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดทำฐานการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย

 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
 2. การปรุงวัสดุเพาะปลูก
 3. การเตรียมแปลงเพาะ
 4. การเตรียมถุงปลูก
 5. การย้ายกล้าไม้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ โรงเพาะขยายพันธุ์สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • 1404 ครั้ง
  • #โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา