มฟล. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 8 ปีซ้อน (SIR 2020)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ติดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  1 ใน 10 ของประเทศไทย จาก SCIMAGO Institutions Ranking (SIR) 2020 การจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับสถาบันด้านการวิจัยทั้งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน โดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และด้านสังคม (Societal 20%) โดยพิจารณาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ตามสถิติจาก Google and Ahrefs 

ผลการจัดลำดับปี 2020 มฟล. ติดอันดับที่ 734 ของโลก (จาก 3,897 สถาบันอุดมศึกษา) อันดับที่ 268 ของเอเชีย (จาก 1,369 สถาบันอุดมศึกษา) และอันดับที่ 8 ของไทย (จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 26 แห่ง)

สัดส่วนคะแนนของ มฟล. คือ

     - ผลการวิจัย 53 เป็นอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย

     - ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 61 เป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยไทย 

     - ผลกระทบทางสังคม 61 เป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยไทย 

สัดส่วนคะแนนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของการวิจัยและนวัตกรรมของ มฟล. สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดย มฟล. ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยวิจัยพิเศษ กลุ่มวิจัยและบริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนมาโดยตลอด

มฟล. เข้าร่วมการจัดลำดับมาตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2020 ติด 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาไทยมาโดยตลอด สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ มฟล. ที่จะเป็นผู้นำในระดับประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และด้านสังคม

ที่มา: bit.ly/2WOl0x6

 |   |  MFU Rankings