การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  • กยศ.ลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
  • กยศ.ลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม และดำเนินการตามกำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)
  2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา)
  3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร)

หมายเหตุ 
นักศึกษาเลือกดำเนินการตามกำหนดการฯ และดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ตามประเภทผู้กู้ยืม ซึ่งมีความหมายดังนี้

  1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ มาก่อน และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2563
  2. ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมกองทุนฯ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./ระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาอื่น  และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2563
  3. ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแล้ว
  4. ผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หมายถึง ผู้ที่กู้ยืมกองทุนฯ ครบตามหลักสูตรที่ตนเองศึกษา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เพิ่มเติมไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้อง กยศ. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1)
โทร. 053-916381, 053-916382
Facebook search : กยศ.มฟล

 |   |  24082 ครั้ง