มฟล.ประกาศงดการเรียนการสอนและสอบกลางภาค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ออกประกาศเรื่อง “งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562” ใจความว่า

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยพบว่าจังหวัดเชียงรายมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพในวงกว้าง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มการระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น นั้น

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของทุกรายวิชาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนทำการสอนชดเชยโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม และยกเลิกการจัดสอบกลางภาคโดยส่วนทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีประกาศอื่นใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ขอให้ยึดตามประกาศนี้เป็นสำคัญ จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

  • 2532 ครั้ง