นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่เข้าสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม (NL 2) ผ่าน 100% ของผู้เข้าสอบ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน (National Licence (NL) Part 1) และความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม( NL Part 2) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ทำการสอบไปเมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม (NL 2) จำนวน 26 คน ผ่านทุกคนคิดเป็น 100% ของผู้เข้าสอบ

และนักศึกษาทันตแพทย์จำนวน 29 คน ที่เข้าสอบการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน (NL 1) ผ่าน 28 คน โดยทั้ง 28 คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาทันตแพทย์สอบผ่านทั้ง 2 Parts ทางทันตแพทยสภาจะออกใบประกอบวิชาชีพให้เพื่อสามารถทำงานเป็นทันตแพทย์ได้ เมื่อศึกษาจบปริญญาทันตแพทยศาสตร์

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  5457 ครั้ง