พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยปีนี้จะทำการแข่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีพา และ อี-สปอร์ต เป็นต้น ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2563 ซึ่งพิธีเปิดเริ่มต้นจากขบวนแห่ Spirit of Sport เคลื่อนเข้าสู่สนาม นำโดยแม่ฟ้าคฑากร ผู้เชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นขบวนพาเหรดของแต่ละสำนักวิชา ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงกีฬาการแข่งขัน ขึ้นสู่ยอดเสา พิธีจุดคบเพลิง นักกีฬาอาวุโสและตัวแทนกรรมการตัดสินกล่าวคำปฏิญาณ ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดต่างๆ คือ การแสดงจากชมรม MFU Dancing and Acting การแสดงจากผู้นำเชียร์ของทุกสำนักวิชาและแม่ฟ้าคฑากร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

      นางสาว ฑุลิกา โพธิ์ไทย นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานว่า “ในนามคณะกรรมการจัดงานลำดวนเกมส์ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการแข่งขันกีฬามาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 5,000 คน โดยจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 11 ชนิดกีฬา เช่น  ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ e-sport และกรีฑา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้”

     ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันว่า ต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้ตั้งใจแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะช่วยกันเสริมสร้างสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

      “เป็นที่ทราบกันดีแล้ว ว่าการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าแข่งขันมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แสดงออกในด้านทักษะความสามารถทางการกีฬา และแสดงออกในด้านความสามัคคี การแข่งขันแต่ละครั้งย่อมประกอบด้วยบุคคลหลายๆ ฝ่าย แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี การดำเนินการจัดการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสำเร็จ ตามที่คาดหวัง ดังนั้น ในการแข่งขันครั้งนี้ จึงอยากขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ หมายถึงว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องถือปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบการแข่งขัน โดยให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัยซึ่งกันและกัน กรรมการตัดสินก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดเตรียมและดำเนินการให้เกิดความพร้อมเพรียง สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกๆ ทีม และทุกๆ ฝ่าย ส่วนผู้ชมจะต้องรู้จักจากรักษามารยาทและวัฒนธรรมของการชมกีฬาที่เป็นไปอย่างสุภาพเรียบร้อย ดังนั้น ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ หวังไว้ว่าจะเป็นแบบฉบับที่ดีอันจะนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีได้ต่อไป ขอขอบคุณสำนักวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ทั้งสำนักวิชา ตลอดจนกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุนส่งเสริม และร่วมมือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขออวยพรให้การแข่งขันในครั้งนี้ จงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1724 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา