ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรมผู้ประกอบการอาหาร "PADTHAI Batch"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้ชื่อ "PADTHAI by Food Innopolis" Program for Accelerated and Development for thai SMEs ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหารผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้นในหลักสูตรระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนวัตกรรมอาหารจากหลากหลายด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารของไทยให้มีความสามารถทำตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด "From Local to Global" โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ใน 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. Design thinking for Food Business 2. Presentation café 3. Logistic & Supply Chain 4. Form Local to Global 5. IP for Food 6. Service Design for Food Business 7. Branding in Food Business 8. Packaging in Food Business 9. Strategic Marketing in Food Business และ10. Cost Structure in Food Business” ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 769 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม