มฟล. จัดสัมมนา Psychology for Leaders: How to Handle Stress and Build Self-resilience สำหรับผู้บริหาร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Psychology for Leaders: How to Handle Stress and Build Self-resilience เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมีผู้บรรยายคือ ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง-สูง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากส่วนหนึ่งของการบรรยายมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความรู้จักกับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง จากนั้นจะนำไปสู่การทำความรู้จักและเข้าใจผู้อื่น เห็นคุณค่าของผู้อื่น เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี และการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 |   |  อธิการบดี ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  1044 ครั้ง