มฟล. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานแนวทางอันดีงามของพระพุทธศาสนา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือและทั่วประเทศ ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยมีกิจกรรหลากหลายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการพระราชวงศ์ไทยกับพระพุทธศาสนา นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ร้อยเรียงภาพ เล่าเรื่องพ่อ” การแข่งขันตอบคำถามธรรมะ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “พอเพียง..ตามรอยพ่อ” และการตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้พุทธประวัติ

 |   |  ศาสนา  |  1347 ครั้ง