มฟล. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 5 ปีซ้อน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ติดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  1 ใน 10 ของประเทศไทย จาก SCImago Institutions Ranking (SIR) 2017 การจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ เฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติโดยใช้ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ผลปรากฏว่าในปี 2560 มฟล. ติดอันดับที่ 592 ของโลก อันดับที่ 389 ของเอเชีย และอันดับที่ 9 ของไทย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับจะประกอบด้วย 3 ด้านคือ ผลการวิจัย ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม และผลกระทบทางสังคม สัดส่วนคะแนนของ มฟล. คือ ผลการวิจัย 48, ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 50 และ ผลกระทบทางสังคม 36 สัดส่วนคะแนนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของการวิจัยและนวัตกรรมของ มฟล.สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยวิจัยพิเศษ กลุ่มวิจัยและบริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนมาโดยตลอด

สำหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ มฟล. ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง 18 ปี และสามารถอยู่ 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาในไทยมาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ มฟล. ที่จะเป็นผู้นำในระดับประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และด้านสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.scimagoir.com/rankings.php.

 |   |  มฟล. วิจัย  |  2661 ครั้ง