มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ลำดวนช่อที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า แบ่งออกเป็นสองรอบในเวลา 08.30 น. และ 10.30 น. โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ใช้โอกาสนี้พบกับนักศึกษาใหม่และบอกเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ และโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งชั้นปีที่ 1 ว่าทุกคนเปรียบเป็น Branding ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีคุณภาพก็จะเป็นเสียงสะท้อนออกไปยังสังคมและเป็นชื่อเสียงกลับมายังมหาวิทยาลัย รวมทั้งการมีบุคลิกภาพหรืออัตลักษณ์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยแม่หลวง ซึ่งได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ จะได้เปิดภาคการศึกษาต้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ มฟล. ได้ประกาศรายวิชาใหม่ล่าสุดคือ MFU Character หรืออัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรายวิชานี้ในหมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อปลูกฝังบุคลิกภาพและแนวคิดด้านต่างๆ รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต มีทักษะในกาปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ โดยตอนท้าย อธิการบดีเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเรียนการสอนและใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีความผูกพันสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อน มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามสมเด็จย่าแห่งนี้

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1169 ครั้ง
อธิการบดีนักศึกษา