อธิการบดี มฟล. ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ มฟล. ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองให้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน

ที่มา: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1422 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการอธิการบดี