วิทยาศาสตร์ชีวภาพโร้ดโชว์เสริมสร้างทักษะทางชีววิทยาให้นักเรียนภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางชีววิทยาและคลินิกวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนปัว โรงเรียนท่าวังผา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เปิดเผยว่า กิจกรรมเสริมสร้างทักษะฯ เน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการสกัดดีเอ็นเอ และการหายใจของยีสต์ ซึ่งทั้งสองเรื่องนักเรียนได้ฟัง ได้เห็น และได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน นักเรียนมีความตื่นเต้นที่ได้เห็นดีเอ็นเอของจริง สามารถถ่ายภาพดีเอ็นเอเก็บไว้เป็นที่ระลึก และได้ทดสอบการหายใจของยีสต์จริงๆ ที่ไม่ได้อยู่เพียงในบทเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเก็บความประทับใจนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ ประเทศไทย และหน่วยวิจัย Microbial Products and Innovation Research Unit

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 761 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ