สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดค่ายรักการอ่านให้เยาวชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 (ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี)  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดค่ายรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการอ่านหนังสือทั้งภาษาไทย และภาอังกฤษของกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล จำนวน 70 คน

รศ.ดร.สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลน ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนแสวงหาอาชีพเพื่อความอยู่รอด ขาดโอกาสทางการศึกษาและถูกผลักไสให้เป็นกลุ่มชนชายขอบของสังคม เช่นเดียวกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบปัญหาด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับของการอ่านออกเขียนได้ ขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากต้องช่วยเหลือครอบครัวในการแสวงหาปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ ดังนั้น การให้การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตจึงมีความสำคัญและจะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เด็กกลุ่มดังกล่าว

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 623 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ