สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 'การเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ' ให้นักศึกษา ป.โท-เอก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา ภานุเวศ อาจารย์ประจำ Rollins School of Public Health, Emory University สหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมเสริมทักษะเรื่อง “การเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ปริญญาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะผู้มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก รวมถึงในฐานะผู้อ่านผลงานวิชาการ (Reviewer) และตัดสินคุณภาพของผลงาน (Editor) ในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหลายเล่ม

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การเรียบเรียงเนื้อหา การนำเสนอจุดเด่นของผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งการอ่านผลงานของผู้อื่นเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงใหม่โดยไม่เป็นการคัดลอกผลงาน ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาซึ่งจะต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่อไป

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 893 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์