มฟล. ร่วมประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 หน่วยอาสาพระราชทาน โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 3,600 คน ร่วมทำกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มฟล. โดยเริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ตั้งแถวอย่างพร้อมเพรียงกันด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น รศ.ดร.วันชัน ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้วเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ อ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย กล่าวโอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จากนั้นผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน และร่วมกันกล่าวคำว่า “เราทำความดี...ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง และกำมือขวาแนบไว้ที่อกซ้าย ก่อนจะเปล่งเสียงคำว่า เฮ้ พร้อมชูมือขวาขึ้นพร้อมกันเพื่อแสดงพลังแห่งจิตอาสา

      จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปยังพื้นที่ปลูกป่า ในบริเวณโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. ร่วมกันปลูกต้นกล้าจำนวนกว่า 4,200 ต้น ประกอบด้วยพืชพรรณ 7 ชนิด คือ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ยางนา พะยอม และ มะฮอกกานี

 |   |  เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี นักศึกษา โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  |  2076 ครั้ง