มฟล. จัดรายวิชาภาษาอังกฤษสูตรเร่งรัดให้แก่นักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

    ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Intensive English) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสำนักวิชา จำนวนกว่า 3,600 คน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชามีความพร้อมทั้งต่อรูปแบบการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการปรับพื้นฐานในทักษะรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีจำนวนชั่วโมงในชั้นเรียนรวม 45 ชั่วโมง และเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 90 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ผู้สอนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชาอื่นๆ เป็นผู้ดูแลและมอบหมายงาน โดยมีการปฐมนิเทศรายวิชาและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อแบ่งกลุ่มการเรียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และจะมีการสอบวัดผลในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะได้การเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นี้

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 2373 ครั้ง
นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์