มฟล. จัดอบรม Zero Waste ปีที่ 4 ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปีที่ 4 ณ ห้องพวงชมพู พู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการพื้นฐานและเทคนิคของการออกแบบและดำเนินโครงการและกิจกรรมชุมชนปลอดขยะให้ยั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาชุมชนของตนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับชุมชนที่ไปศึกษาดูงานและชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 65 คน จากทั่วประเทศ

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 915 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ