ผลงานนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมจากการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ ม.พะเยา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน จากการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “"The 4th Nursing Educational Institute Network Student Forum: "Today's student, Tomorrow's professional" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย จำนวนกว่า 300 คน ภายในงานมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมของนักศึกษา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ปิยะธิดา จุลลปีย ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยภายในงานมีผลงานนวัตกรรมส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 47 ผลงาน แบ่งเป็น 1. ประเภท Product Innovations  2.ประเภท Practice Innovations 3. ประเภท Nursing Education & Health Education Innovations ซึ่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมส่งนวัตกรรมของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ผลงาน ดังนี้  

            1. Mini heart pillow โดย Chanyanut Maneechot

            2. MFU feeding holder โดย Suphaphit Kongsri and Siwakon Sriwicha

            3. 3 in 1 sweet potato pillow โดย Sasipa Nakok, Sukunya Chanachon, et al.

            4. Smart glove sock O2 sat โดย Kuntida Penkeaw, et al

            5. Multifunction butterfly pillow โดย Kulanat Kajina, Jeeraporn Ketwangkuang, et al.

            6. Rational drug use media for older adults โดย Chatrudee Sawangsawai, Tanatorn Khiawaiy, et al.

            7. Sticker LINE: You are what you eat โดย Lucksamee Chaiya, Pantira Suta, et al.

จากผลงานดังกล่าวนักศึกษาได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1st Prize of Innovation presentation ได้แก่

1. Mini heart pillow โดย Chanyanut Maneechot

2. 3 in 1 sweet potato pillow โดย Sasipa Nakok, Sukunya Chanachon, et al.

3. Multifunction butterfly pillow โดย Kulanat Kajina, Jeeraporn Ketwangkuang, et al.

2nd Runner of Innovation ได้แก่

4. MFU feeding holder โดย Suphaphit Kongsri and Siwakon Sriwicha

5. Smart glove sock O2 sat โดย Kuntida Penkeaw, et al

ที่มา: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  2017 ครั้ง