ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

      ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1) บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 3 ห้อง 301

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916186 / 053-916387

  • เอกสารดาวน์โหลด
    • รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
    • ข้อปฏิบัตินักศึกษาทุนการศึกษา
    • แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
  • 2808 ครั้ง