อธิการบดี มฟล. เข้ารับมอบเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่าสิบล้านบาทจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย เข้าร่วมพิธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 10,330,000 บาท (สิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เพื่อใช้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 รายการ รวมมูลค่า 10,330,000 บาท (สิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อม Software Endo Cut IQ ใช้ในการจี้ตัดในระบบทางเดินอาหาร 1 เครื่อง ราคา 3,5000,000 บาท 2. กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง 1 ชุด ราคา 3,930,000 บาท และ 3. ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง 1 ชุด ราคา 2,900,000 บาท

“การได้รับสนับสนุนเครื่องมือแพทย์จากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณในครั้งนี้ จะช่วยให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยประกอบกับคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพครบวงจรในภูมิภาค” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

สำหรับการมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้มอบให้แก่หน่วยงานและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ รวม 45 แห่ง มูลค่ารวม 142,046,500 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1600 ครั้ง
อธิการบดี