MFii ร่วมต่อยอดผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรมภาคเหนือตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรม “Innovation to Industry 4.0 นักวิจัยพบผู้ประกอบการ” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายส่งเสริม SMEs และบริการต่างๆ ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs” โดยมีผู้ประกอบธุรกิจจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จ.เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน เข้าร่วมจำนวน 150 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สามารถขยายโอกาสด้านการตลาดอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยนายภาษเดช กล่าวว่า ตามปกติผู้ประกอบการค้าโดยเฉพาะที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่มีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ยิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเขต 4จังหวัดภาคเหนือและยังสร้างมุมมองใหม่ๆ ต่อเรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะสินค้าประเภทข้าว ชา กาแฟ สมุนไพร ที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่ ทั้งนี้โลกยุคปัจจุบันอาศัยการเป็นเครือข่ายจึงสามมารถอยู่รอดได้โดยสังเกตุได้จากกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป อาฟต้า นาฟต้า ฯลฯ เพราะการแข่งขันในตลาดมีการต่อรองกันสูงมากและสิ่งที่ปรากฎให้เห็นในปัจจุบันคือการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโลกคือสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นตัวอย่างที่น่าจับตามอง

 

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1019 ครั้ง