MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจธุรกิจ Startup ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนองค์ประกอบทางธุรกิจ หรือ Business Model Canvas  (BMC) และแผนการดำเนินงาน/แผนธุรกิจในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร M-Square ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2562 โดยเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ Startup และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ ในการที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ และยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำโมเดลธุรกิจ ที่สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน คือ คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จำกัด เจ้าของธรุกิจคางกุ้งทอดกรอบ Okusno ในกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup, คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ เจ้าของธุรกิจลาวาบัน Phoenix Lava ในกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์, ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้า MFii มฟล. บรรยายพิเศษหัวข้อ ทำอย่างไรให้ Startup เติบโตและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 971 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม