การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562 สำหรับ ผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนฯ ได้จากลิงค์ด้านล่าง

หากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

  • คุณสมบัติผู้กู้ยืม
  • แบบคำขอกู้ยืมเงิน

 |   |  2814 ครั้ง