อาจารย์ มฟล. รับรางวัลร่วมงานวิจัยยอดเยี่ยมในงาน The 1st ICRU International Conference

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.อำนาจ ขาวเครือม่วง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักวิจัยร่วมโครงการ ได้รับรางวัล Best Paper Award   ในหัวข้อ “Tea Cultural Commodification in Sustainable Tourism: Perspectives from Thai and Japanese Farmer Exchange” (วัฒนธรรมชาสู่สินค้าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน: มุมมองจากการแลกเปลี่ยนเกษตรกรไทย-ญี่ปุ่น) จากงานประชุมวิชาการ The 1st ICRU International Conference: Sustainable Community Development, Chiang Mai ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เป็นการทำงานบรูณาการข้ามศาสตร์ระหว่างการท่องเที่ยวกับเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีชาเป็นตัวเชื่อมโยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตชาบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลเเม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และชุมชนชาทาวาระ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

 |   |  สถาบันชา  |  1341 ครั้ง