ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ตามที่ได้มีการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1) และ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจำสำนักวิชาได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มฟล. รอบส่วนกลาง โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

  1. เข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ อาคาร D 1 ชั้น 3 ห้อง 301
  2. ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
  3. .แต่งกายชุดนักศึกษาและ ตรงต่อต่อเวลา
  4. นักศึกษาที่ไม่เข้ารับสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1)
  5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D 1 ห้อง 113 โทรศัทพ์ 053-916186

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

 |   |  2312 ครั้ง