ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล.ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Idea Pitching: นักรบ IDEA by GSB Startup

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Idea Pitching: นักรบ IDEA by GSB Startup ในกิจกรรม Smart Start Idea

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม Triple T ผลงาน Home take care

นายกิตติ์ดนัย แสงแพ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายปัณณธร พิพัฒนา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายศักย์ศรณ์ จันทรส สำนักวิชาการจัดการ       

รางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)

ทีม chanchalah 56/09  ผลงาน ผูกปิ่นโต

นางสาวปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายปรีดาพงศ์ ดอนเลย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

นายคุณากร อินทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ              

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการจัดการ  |  1337 ครั้ง