นักศึกษาจีนวิทยา มฟล. จัดละครเวทีเรื่ององค์หญิงกำมะลอ โชว์ศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาจีนวิทยา จัดโครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ครั้งที่ 3 (Sino Show3) เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของเหล่านักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาคือ จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนธุรกิจ และการสอนภาษาจีน ในการนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยครั้งนี้ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง “องค์หญิงกำมะลอ” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาไทย-จีน และนำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนออกมาได้อย่างสวยงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ร่วมดำเนินการและทำการแสดงโดยนักศึกษาและคณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยารวมกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแสดง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากภายนอก เข้าร่วมชมจำนวนมาก

       รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดว่า ในปัจจุบันสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แต่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนมายาวนานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรจีนศึกษา จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และการสอนภาษาจีน

        “โครงการศิลปวิชาการจีนวิทยาหรือที่เรียกว่า Sino Show ได้แสดงถึงความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยครั้งแรกได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่องมู่หลาน ในปีที่ผ่านมาคือเรื่องม่านประเพณี และในปีนี้ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่ององค์หญิงกำมะลอ สิ่งที่แสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยก็คือนักศึกษาของเรา นอกจากมีความรู้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการที่ได้ร่ำเรียนในหลักสูตรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแล้ว ก็คือสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เช่นเดียวกับการนำมาถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงละครเวทีในครั้งนี้ นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักและความร่วมไม้ร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ในสำนักวิชากว่า 200 คนแล้ว ความสำเร็จในการจัดโครงการนี้เกิดจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งส่วนหนึ่งคือผู้ที่เคยรับนักศึกษาของเราเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของนักศึกษาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนตนเองจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเชื่อมั่นว่าสำนักวิชาจีนวิทยาจะยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษา สร้างให้คำว่าคุณภาพเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวง เพื่อดึงดูดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และได้รับการสนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเช่นนี้สืบเนื่องต่อไป” รองอธิการบดี กล่าว

          นางสาวพัณณิตา พรรณภักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สำนักวิชาจีนวิทยา ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ครั้งที่ 3 กล่าวรายงานว่า โครงการศิลปวิชาการจีนวิทยาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ทั้งยังเป็นการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนมาสู่การทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นทางด้านความรู้และความบันเทิง ผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยและจีนอย่างลงตัว เพื่อเผยแพร่ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่นักศึกษาภายในสำนักวิชาจีนวิทยา”

       อาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า สำนักวิชาจีนวิทยาเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ในปีหน้าจะครบรอบการก่อตั้งครบ 5 ปี โดยมีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรการสอนภาษาจีน หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน และจีนศึกษา     

      “การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำนักวิชา ในการการถ่ายทอดความรู้ความสามารถของนักศึกษาออกไปในวงกว้าง โดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อความหมายถึงวิถีแห่งภาษา วิถีแห่งศิลปวัฒนธรรมจีน การเป็นอารยธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต์วิถีชีวิตของชาวจีนและนำแนวคิดจีนจากประสบการณ์ตรง นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ”

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา  |  1141 ครั้ง