ภาคีรักษ์ป่าน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลพื้นที่ต้นแบบบ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วยอาจารย์อริศรา เหล็กคำ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ร่วมกับ ภาคีรักษ์ป่าน่าน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ธนาคารกสิกรไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน รวมทั้ง คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง จิตอาสา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านห้วยลอย ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลพื้นที่ต้นแบบบ้านห้วยลอย ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวเปิดกิจกรรม ณ บ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

     โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายในการลดการสูญเสียพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน โดยการดำเนินโครงการเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ร่วมทั้งการสร้างป่าสร้างอาชีพให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพภายใต้ผืนป่า และร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่า เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป

     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลพื้นที่ต้นแบบบ้านห้วยลอยในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบกล้าพรรณไม้กว่า 16,000 ต้นให้กับ 6 หมู่บ้านของตำบลภูฟ้า การมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง การร่วมกันปลูกต้นไม้ และการติดตามพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายข้างต้น ซึ่งภาคีเครือข่ายรักษ์ป่าน่าน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยลอยแห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก เช่น กาแฟ โกโก้ พืชสมุนไพร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ บ้านห้วยลอย เป็นอย่างมาก

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

 |   |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา สำนักวิชานิติศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ