นักศึกษา มฟล. เข้ารับรางวัล ทีมยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม(MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำตัวแทนนักศึกษา ทีมยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย คือ "ทีมกล้วยจ๊าบ" เข้าร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  จากมหาวิทยาลัยความร่วมมือกว่า 69 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 34 กลุ่ม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน สถาบันการศึกษา นักศึกษา และองค์กรชุมชน และร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1193 ครั้ง