สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช  โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวินี  ตันกุริมาน หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่มีความรีบเร่ง แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก    จากการสำรวจสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย พบว่า เด็กและวัยรุ่น มีความชุกในการเกิดโรคซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดในเรื่องความรัก ด้วยเหตุนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ ครู อาจารย์ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิต นำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและลดความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดตามมา

การจัดโครงการครั้งนี้มี  ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิต โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการ กว่า 46 คน

ขอขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์
อัลบั้มภาพ

  • 475 ครั้ง