สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ การออกแบบและพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 "Research and Development: R&D"

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

# การออกแบบและพัฒนางานวิจัย R&D

วันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2567

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ การออกแบบและพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 "Research and Development: R&D" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนางานวิจัย R&D ทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์ และมีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในครั้งนี้

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์ หัวหน้าโครงการ นำทีมวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้จากประสบการณ์และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้จริงโดยมี

กภ. สินีนาฏ สุขอุบล นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ เขต 12 สภากายภาพบำบัด

บรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านการขอตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ (ยังประดิษฐ) ยูทูบช่องคลินิกผู้นำ

บรรยายหัวข้อ หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการทำวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา (Reaearch and Development) และการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกหัวข้อการทำวิจัย การระบุที่มาและความสำคัญ และการสร้างคำถามงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเลือกหัวข้อการทำวิจัย

การระบุที่มาและความสำคัญ และการสร้างคำถามงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การประเมินผลโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ           

  • 1883 ครั้ง