สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดโครงการวัยรุ่นวัยเรียน: การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปีที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “วัยรุ่นวัยเรียน: การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ไชยะป่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง กล่าวเปิดโครงการ   

อาจารย์ปรางวลี  อนุภาพวิเศษกุล หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพด้านเพศศึกษาการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาประสบการณ์ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา รวมถึงเพื่อพัฒนาการมีจิตอาสาและสำนึกต่อสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดโครงการครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจากสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน  อาจารย์ ดร.จิราณี  ปัญญาปิณ  อาจารย์ปรางวลี  อนุภาพวิเศษกุล อาจารย์ดรรชนี  ลิ้มประเสริฐ  อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์  และนักศึกษา โดยนักศึกษานำน้องๆ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้ผ่านเกมส์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นและการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ทักษะการปฎิเสธและการเจรจาต่อรอง และเกมส์ต่างๆ ทุกกิจกรรมได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง กว่า 70 คน
 

  • 1262 ครั้ง