สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมออนไลน์พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

 

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ ภาคทฤษฎีที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์  คณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดโครงการ

และทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาด้านสุขภาพ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ กว่า 10 ท่าน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร อาจารย์สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทีมคณาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ในหัวข้อ

  • พื้นฐานศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • เวชสำอางและความงาม
  • เครื่องสำอางและความงาม
  • สมุนไพรและความงาม
  • นวัตกรรมความงาม

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจตอบรับอย่างดียิ่งจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 60 คน                            

  • 2424 ครั้ง