รับสมัครทุนศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2567
มูลค่าทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท/ปีการศึกษา
(ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)
................................................................................
จำนวน 1 ทุน
................................................................................
คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 673...)
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรระดับม.ปลาย (6เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
3.เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
4.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษา และประหยัด อดออม
5.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่น ยกเว้นกยศ.
6.เป็นผู้มีเจตนาในการนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาบ้านเกิด
................................................................................
กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาส่งใบสมัครได้ที่ห้องทุนการศึกษา ห้อง 113 อาคาร D1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2567
................................................................................
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนการศึกษาโดยเคร่งครัด
2. ขณะศึกษาอยู่มฟล. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในแต่ละปีการศึกษา จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
................................................................................
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่

  • 1051 ครั้ง