มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to live and learn 2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2561  (How to live and learn on campus 2018) ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่กว่า 3,100 คน จาก 13 สำนักวิชา ได้มีความพร้อมในทุกด้านเมื่อต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการใช้ชีวิต (How to live) และในด้านการเรียนรู้ (How to learn) โดยเฉพาะต้องปรับตัวสู่การเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในทุกสาขาวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

       รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้กล่าวกับเหล่านักศึกษาใหม่ว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และขอต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความชื่นชมในก้าวแรกแห่งความสำเร็จของทุกคนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกในระบบต่างๆ เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ยังจะต้องพบกับเรื่องราวใหม่อีกมากมาย ซึ่งต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่น อุตสาหะ  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอีกขั้น

      “ด้วยมหาวิทยาลัยมองเห็นว่า นักศึกษาที่เปลี่ยนผ่านการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา จะต้องมีการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทางสังคม จึงได้จัดให้มีกิจกรรม How to live and learn on campus เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งแนวทางการศึกษาในห้องเรียน การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน แนะนำหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างสมบูรณ์” รองอธิการบดี กล่าว

       ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลว่า กิจกรรม How to live จัดเป็นเวลา 3 วัน ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมน้องใหม่เดินปลูกป่า กิจกรรมเป้าหมายและเส้นทางชีวิต เรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวันเรียน พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก กิจกรรมตามรอยปณิธานสมเด็จย่า การประกวดความสามารถและคอนเสิร์ตน้องใหม่

     ส่วนกิจกรรม How to learn จัดเป็นเวลา 2 วัน ดำเนินการโดยสำนักวิชาต่างๆ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศของสำนักวิชา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระบบการเรียนการสอน และรับฟังคำแนะนำต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชานั้นๆ และรับฟังประสบการณ์ทั้งในสมัยเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานจากพี่บัณฑิต เพื่อนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขต่อไป

ข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1478 ครั้ง
นักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการส่วนพัฒนานักศึกษา